Társadalom- és politikai filozófia

Eőadás

BMNSF01100M   

Az előadás során először a társadalomfilozófia, ill. politikai filozófia helyét jelöljük ki a rokon diszciplínákhoz képest, majd bevezetésként Csányi Vilmos két szövegén át megismerkedünk a modern, biologista társadalomképekre jellemző megközelítésmóddal. Ezt követően a társadalom erdetének klasszikus újkori koncepcióira térünk át, melyeknek kritikáját és a társadalmi lét ontológiailag átgondoltabb meghatározását Szemjon Frank és Hegel munkáinak részleteiből kapjuk majd meg. Átfogó történeti áttekintésként az újkortól napjainkig felvázolt legfontosabb társadalomelméletekről főleg Arno Anzenbacher egy könyvét használjuk majd föl.       

Oktató: Szombath Attila, doc. (szombath@btk.ppke.hu)

Időpont: hétfő, 17:45-19:15

Hely: Tárogató, 126. terem

Követelmények: Az előadás látogatása, kollokvium

Kötelező irodalom:

  1. Csányi Vilmos: Az egyszeményes csoportok és a globalizáció, in: Magyar Tudomány, 2002/6, http://www.matud.iif.hu/02jun/csanyi.html
  2. Csányi Vilmos: A csoport mint „szuperogranizmus”, in: Természet Világa, 130. évf. 5. sz., 1999, 207-209.o. http://www.termeszetvilaga.hu/tv99/tv9905/csoport.html
  3. Hobbes és Rousseau klasszikus szerződéselméletei (szemelvények), in: Bevezetés a filozófiába (szgy.), Szerk. Steiger Kornél, Bp., Holnap Kiadó, 1992, 152-161., ill. 231-238.o.
  4. Szemjon Frank: A társadalom szellemi alapjai, Bp., Kairosz, 2005, 89-184.o. (ford. Szombath Attila)
  5. G. W. F. Hegel: A jogfilozófia alapvonalai, Bp., Akadémiai, 1979, II. rész, 2. szakasz, „A polgári társadalom”, 207-261.o. (ford. Szemere Samu)
  6. Arno Anzenbacher: Keresztény társadalometika, Bp., Szent István Társulat, 2001, „A modernitás” c. rész, 40-117.o. (ford. Vaik Dóra és Papp Tibor)
  7. Szombath Attila: Ki ítél most? A filozófia méltóságvesztése és a civilizáció hanyatlása. Bp., Kairosz, 2016.

Ajánlott irodalom:

  1. Walter Kerber: Sozialethik, Kohlhammer, Stuttgart, 1998
  2. K. Stüwe-G.Weber (Hrsg.): Antike und moderne DemokratieAusgewählte Texte, Ph. Reclam jun., Stuttgart, 2004