Metafizika

Szeminárium

BBNSF14700

A szemináriumon Weissmahr Béla (1929-2005) „Filozófiai istentan” című művét (és néhány rövidebb írását) kell a hallgatóknak elemezni és megvitatni. A szöveg az „Isten, szabadság, halhatatlanság” metafizikai triászából az Isten-kérdés olyan kifejtését nyújtja, mely felépítésében ugyan hagyományosnak mondható (Isten léte, majd Isten mivolta és a világhoz való viszonya, a rossz problémája stb.), tartalmában azonban egyáltalán nem. Ennek legfőbb jele mindjárt a kérdésfeltevés pontosításakor megmutatkozik, mivel Weissmahr az Istenre vonatkozó kérdést egyedül a „Mi a valóság végső soron?” kérdés formájában tartja valóban értelmesnek. A munka egyúttal betekintést nyújt majd az ún. „transzcendentális neotomizmus” gondolkodásmódjába is, mely irányzatnak Weissmahr Béla talán utolsó jeles képviselője volt.   

Oktató: Szombath Attila, doc. (szombath@btk.ppke.hu)

Időpont: csütörtök, 14:15-15:45

Hely: Piliscsaba, Ans 011

Követelmények: Az óra rendszeres látogatása, referátum tartása, a referátumokhoz való aktív hozzászólás, egy zárthelyi dolgozat, ill. olvasónapló készítése (a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének végéig)

Kötelező irodalom:

  1. Weissmahr Béla: Filozófiai istentan, Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München, 1996
  2. Weissmahr Béla: Filozófiai megjegyzések az igazság isteni voltáról, in: Weissmahr Béla: Az emberi lét értelme – metafizikai értekezések, Szerkesztette Szombath Attila, Akadémiai, Bp., 2012, 161-172.o.
  3. Weissmahr Béla: A világ oksági zártságának kérdése Russell antinómiájából és a Gödel-tételből kiindulva, in: Az emberi lét értelme, 219-226.o.
  4. Weissmahr Béla: Mit értünk misztikán? in: Az emberi lét értelme, 291-304.o
  5. Weissmahr Béla: A mai tomizmus vezető iránya: a transzcendentális módszer, in: Az emberi lét értelme, 79-101.o.

Ajánlott irodalom:

Emerich Coreth: Isten a filozófiai gondolkodásban, Kairosz, Bp., 2004

Otto Muck: Die transzendentael Methode in der scholastischen Philosophie der Gegenwart, Verlag Felizian Rauch, Innsbruck, 1964, 273-303.o