Ismeretelmélet

Előadás

BMNSF08500M 

Az előadás során először az ismeretelmélet néhány nagy kérdését tekintjük át, kikerülve azt az angolszász munkákban gyakori redukciót, mely az ismeretelméletben főképp az érzékelés és észlelés rivális elméleteit írja le. Így tárgyaljuk majd pl. az értelmi lényeglátással, az értékek felismerésével, a társszubjektumok megismerésével stb. kapcsolatos kérdéseket is. A továbbiakban azután – éppen az ismeretelméleti problémák megoldásának érdekében – tovább haladunk egy az ismeretelméletnél eredendőbb kérdésfeltevés felé, előbb a Wolfgang Röd által „tapasztaláselméletnek” nevezett irányba, majd a megismerés metafizikája felé.        

Oktató: Szombath Attila, doc. (szombath@btk.ppke.hu)

Időpont: hétfő, 14:15-15:45

Hely: Tárogató, 102. terem

Követelmények: Az előadás látogatása, kollokvium

Kötelező irodalom:

  1. Nigel Warburton: A filozófia világa, Kossuth, Bp., 1993, 71-95.o.
  2. Weissmahr Béla: Bevezetés az ismeretelméletbe, Szeged, 1990, 5-71.o.
  3. Sturgeon-Martin-Grayling: Ismeretelmélet, in: Filozófiai Kalauz, Akadémiai, Bp., 1997, 19-72.o.
  4. Wolfgang Röd: Bevezetés a kritikai filozófiába, Csokonai, Debrecen, 1998, 7-29., ill. 224-236.o.
  5. Szombath Attila: A feltétlen és a véges, Kairosz, Bp., 2009, 139-179.o.

Ajánlott irodalom:

  1. Nikolaj Losskij: Die Grundlegung des Intuitivismus, Verlag von Max Niemeyer, Halle, 1908
  2. W. Köhler-W. Kuhlmann (Hrsg.): Philosophie und Begründung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987. (Tanulmánygyűjtemény – bármely szöveget érdemes elolvasni),
  3. J. Greco-E. Sosa (ed.): The Blackwell Guide to Epistemology, Oxford, 1999 (érdemes beleolvasni)
  4. Josef de Vries: Grundfragen der Erkenntnis, J. Berchmans Verlag, München, 1980, 31-176.o.