Etikatörténet: a klasszikus német filozófia etikája

Előadás

BONET01200

Az előadás Kant, Fichte, Schelling és Hegel etikai gondolataiba kíván betekintést adni – a kimerítő tárgyalás ugyanis lehetetlen volna. Mivel mind a négy nagy filozófus etikai nézetei egy átfogó és rendszerként kimunkált összefüggésbe illeszkednek, e hátterekre is utalni fogok majd – természetesen még vázlatosabb formában. Mint látni fogjuk, mind a négy etikai tanítás (jelentős különbségeik ellenére) a felvilágosodás idején elterjedt etikai nézetek „megszüntetve megőrzését” hordozza. Az így áthagyományozott, ám módosított fogalmak közül a legfontosabb a szabadság lesz – az az új elem pedig, amelynél fogva az egész etikai problematika radikálisan új megvilágításba kerül, leginkább a feltétlen eszméjében található meg. 

Oktató: Szombath Attila, doc. (szombath@btk.ppke.hu)

Időpont: csütörtök, 17:45-19:15

Hely: Piliscsaba, Ans 011

Követelmények: Az előadás látogatása, kollokvium

Kötelező irodalom:

1.      I. Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése (ford.: Berényi Gábor), Gondolat, Bp., 1991, 13-101.o.

2.      J. G. Fichte: Előadások a tudás emberének rendeltetéséről általában (részlet), in: Fichte: Az erkölcstan rendszere (ford. Berényi Gábor), Gondolat, Bp., 1976, 9-34.o.

3.      J. G. Fichte: A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana (ford. Hankovszky Tamás), Szent István Társulat, Bp., 2010, 9-11. előadás, 187-251.o.

4.      F. W. J. Schelling: Az emberi szabadság lényegéről (ford. Jaksa Margit és Zoltai Dénes), T-Twins, Bp., 1992, 29-68.o.

5.      G. W. F. Hegel: Enciklopédia III., A szellem filozófiája (ford. Szemere Samu) Akadémiai, Bp., 1981, 301-345.o.

6.      G. W. F. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról (ford. Szemere Samu), Akadémiai, Bp., 1979, 33-81.o.

Ajánlott irodalom:

1.      Wolfgang Röd: Bevezetés a kritikai filozófiába, Csokonai, Debrecen, 1998, 116-179.o.

2.      Ernst Cassirer: Kant élete és műve, Osiris, Bp., 2001, 251-292.o.

3.      G.Zöller - H.-G. von Manz (Hrsg.): Praktische Philosophie in Fichtes Spätwerk (Fichte-Studien, Band 29, Amsterdam, 2006, 1-13., ill. 165-177.o.

4.      Felkai Gábor: Fichte, Kossuth, Bp., 1988, 42-45., ill. 101-109.o.

5.      Walter Schulz: Szabadság és történelem Schelling filozófiájában, in: Schelling: Az emberi szabadság lényegéről, 5-24.o.

6.      Frederick C. Beiser (ed.): The Cambridge Companion to Hegel, Cambridge, 1999, 211-234.o.

7.      Karl Ameriks (ed.): The Cambridge Companion to German Idealism, Cambridge, 2000, 180-200.o.

8.      Wolfgang Röd: Der Weg der Philosophie II., Verlag C.H. Beck, München, 1996, 224-228., ill. 257-266.o.