Az erkölcsi érvelés módszerei

Szeminárium

BONET00700

A mindennapos erkölcsi vitákban vagy saját dilemmáink esetén váltakozva használunk különféle meggyőzési stratégiákat, melyek többnyire kiérlelt filozófiai alakban is léteznek. Másként és néha más mellett is érvelnek azok, akik emotivista, utilitarista, kötelesség-etikai, decizionista, onto-teleológiai stb. módon igyekeznek eldönteni etikai problémákat. A szeminárium során azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy legalább alapvonalaiban megismerjék a hallgatók ezeket az érvelési módszereket, világossá tegyük ezek különbségeit, s főképpen áttekintsük azt, hogy melyik argumentációs típus erősebb filozófiai értelemben.        

Oktató: Szombath Attila, doc. (szombath@btk.ppke.hu)

Időpont: csütörtök, 16:00-17:30

Hely: Piliscsaba, Ans 011

Követelmények: Az óra rendszeres látogatása, referátum tartása, a referátumokhoz való aktív hozzászólás, egy zárthelyi dolgozat, ill. olvasónapló készítése (a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének végéig)

Kötelező irodalom:

  1. Aquinói Szt. Tamás: Előadások a Tízparancsolatról, Seneca Kiadó, Bp., 1993, 163-173.o. – 8. Parancs („Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen”)
  2. Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről, Magyar Helikon, Bp., 1969, 110-140..o
  3. Hume: Értekezés az emberi természetről, Gondolat, Bp., 1976, 370-432.o.
  4. Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, Gondolat, Bp., 1991, 13-101.o.
  5. Karl-Otto Apel: A diskurzusetika mint a mai ember helyzetére adott válasz, részlet. Ld.: Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet, L’Harmattan, Bp., 2016, 107-150.o.

Ajánlott irodalom:

1.      Nigel Warburton: A filozófia világa, Kossuth, Bp., 1993, 44-71.o.

2.      Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába, Herder, Bp., 1994, 296-341.o.

 

3.