Társadalomfilozófia

Előadás

BBNSF03900

2018. Tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A kurzus bevezetést kínál a társadalomfilozófia legalapvetőbb problémáiba, tisztázza a terület alapfogalmait. Az előadások ismertetik a klasszikus természetjogi gondolkodás főbb belátásait, áttekintik az újkori szerződéselméleteket és a politikai liberalizmus alapelveit, majd megkísérlik feltárni, milyen okok vezettek korunkban a közösségelvű, a konzervatív és a természetjogi gondolkodás reneszánszához. 

 

Oktató: Szeiler Zsolt (zsoltszeiler@yahoo.com)

Időpont: Szerda 10.15–11.45

Hely: Sophianum 315

 

Munkamódszer

A kurzus tanári előadások és órai csoportos eszmecserék, viták formáját ölti.

 

Követelmények

A beszélgetésekben való aktív órai részvétel, a félév végén szóbeli vizsga.

 

Kötelező olvasmányok

Anzenbacher, A.: Keresztény társadalometika, Bp., Szent István Társulat, 2001. 40-117.

Aquinói Szent Tamás: A fejedelmek kormányzásáról, Máriabesnyő, Attraktor, 2016. 7-62.

Locke, J.: Értekezés a polgári kormányzatról, Budapest, Gondolat, 1986. (VII-IX., XIII., XV. fejezet) 92-129., 145-153., 161-164.

Rousseau, J-J.: A társadalmi szerződésről, avagy a politikai jog elvei, Matúra bölcselet, PannonKlet Kiadó, 1997. (I. és II. könyv) 13-42.

Sandel, M. J.: Mi igazságos? Budapest, Corvina, 2009.

Rawls, J.: Az igazságosság elmélete, Budapest, Osiris, 1997.

 

 

Ajánlott irodalom

Bayer József: A politikai gondolkodás története, Budapest, Osiris, 2005.

Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai, Budapest, Osiris, 2004.

Gray, J.: Liberalizmus, Pécs, Tanulmány Kiadó, 1996.

Horkay Hörcher Ferenc: Közösségelvű politikai filozófiák, Budapest, Századvég, 2002.

Kekes, John: Az egalitarizmus illúziói, Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2004.

Frivaldszky János: Természetjog, Szöveggyűjtemény, Budapest, Szent István Társulat, 2004.

Scruton, R.: A konzervativizmus jelentése, Novissima Kiadó, 2002.