Filozófiatörténet 2.

Középkori filozófia előadás

BBNSF16200

2018. Tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Az előadás átfogja a szellemtörténet Boethiustól William Ockhamig terjedő szakaszát, kiemelt figyelmet szentelve Ál-Areopagita Dénes, Canterbury Szent Anzelm és Aquinói Szent Tamás életművének.

 

Oktató: Szeiler Zsolt (zsoltszeiler@yahoo.com)

Időpont: Péntek 10:15-11:45

Hely: Ans. 010

 

Munkamódszer

Az előadás a korszak elmélyült megértését kívánja elősegíteni a skolasztikus viták tágabb szociológiai és intellektuális kontextusának bemutatásán, valamint az alapfogalmak analízisén keresztül.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, félévzáró vizsga.

Értékelés: A hallgatók a félév végén, szóbeli vizsga keretében adnak számot az előadáson elhangzottak elsajátításáról.

Órai munka: Az előadás számít a hallgatók véleményére, részvételükre az órán kialakuló eszmecserében.                            

A vizsga anyaga: Az elhangzott előadások anyaga.

 

Kötelező olvasmányok

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Misztikus teológia, in Az isteni és az emberi természetről II., (szerk. Vidrányi Katalin) Budapest, Atlantisz, 1994, 259–265.

Boethius: A filozófia vigasztalása, (ford. Hegyi György) Budapest, Európa, 1979.

Canterbury Szent Anzelm: Összes művei, (ford. Dér Katalin) Budapest, SZIT. 2007.

Aquinói Szent Tamás: „A természet princípiumairól”, in .: A létezőről és a lényegről, (ford. Klima Gyula) Budapest, Helikon, 1990, 83–98.                                                            

Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae I. 1-4. és 13. kérdés, in A létezőről és a lényegről, 104–165.

 

Ajánlott irodalom

Borbély, G.: Civakodó angyalok: Bevezetés a középkori filozófia történetébe,

Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.

Flasch, Kurt: Das philosophische Denken im Mittelalter, Stuttgart, Reclam, 2000.

Gilson, E.: A középkori filozófia szelleme, Paulus Hungarus-Kairosz, 2000.

Gilson, E.: A középkori filozófia története, Budapest, Kairosz, 2015.

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban, Budapest, Magvető, 1979.

Leinsle, U.G.: A skolasztikus teológia története, Budapest,Osiris, 2007. 11-169.

Pasnau, R.: The Cambridge History of Medieval Philosophy I-II. CUP. 2010.

Riché, Pierre: Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton, Budapest, SZIT. 2016.

Torrell, J-P.: Aquinói Szent Tamás élete és műve, Budapest, Osiris, 2007.