A filozófiai esszé

 

Művészet és gondolkodás (MűGond)

 

szeminárium BBNSF40300

 

2018 tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A gyakorlati foglalkozásokon a filozófia különböző műfajait vesszük szemügyre, s vetjük össze irodalmi műfajokkal egy-egy meghatározott téma vonatkozásában. A félév során kísérletet teszünk a műfaji sajátosságok meghatározására, s annak vizsgálatára, hogy a megformálás különböző módszerei milyen viszonyban állnak a filozófiai tartalmakkal.

 

Oktató: Schmal Dániel docens (schmal.daniel@btk.ppke.hu)

Időpont: Kedd 16.00 – 17.30

Hely: Tárogató

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabb­nak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során szövegeket szinte sorról próbálunk megérteni, a foglalkozásra mindenki hozza magával az előre kijelölt oldalakat!

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, illetve rövid, 1–2 oldalas házi dolgozatok elkészítése az első órán kialakítandó rendszerben.

 

Kötelező olvasmányok

Platón (2005) Phaidrosz. Ford. Simon Attila. Budapest: Atlantisz.

Plótinosz (1986) A Természetről, a szemlélődésről és az Egyről; A lélek lényegéről I–II. Ford. Horváth Judit és Perczel István. In . Az Egyről, a szellemről és a lélekről. Budapest, Európa Könyvkiadó. 64–90. old.

René Descartes, Értekezés a módszerről, (Szemere Samu fordítását átdolgozta Boros Gábor) Budapest: Ikon Kiadó (Matúra Bölcselet), 1992. I–V. rész

Jean-Jacques Rousseau (1997) Egy magányos sétáló álmodozásai. Ford. Réz Ádám. Budapest, Európa Könyvkiadó. (És más kiadások.)

Schelling, F. W. J. (2007) Stuttgarti magánelőadások. Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor. II. előadás. 15–38.

Nietzsche, Friedrich (1984) Az erkölcs genealógiájához (Vitairat). In Széll Zsuzsa szerk. Friedrich Nietzsche válogatott írásai. Budapest, Gondolat Kiadó. (2. kiadás)

 

Ajánlott olvasmányok

Szophoklész, Oidipusz király. Ford. Babits Mihály. Budapest, Akkord Kiadó. 2007. (és különböző más kiadások)

Hoffmann, E. T. A. (1983) A homokember. In Györffy Miklós szerk. XIX. századi német elbeszélők. Budapest, Európa Könyvkiadó. 111–154. (és más kiadások.)

Pascal, Blaise (1978) Gondolatok. Budapest, Gondolat Kiadó. 100, 126–131, 135, 138–143. töredék, 56–66. o. (és több más kiadás)