Filozófiatörténet 3 – Újkori filozófia

 

René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról

 

gyakorlat, BBNSF02900

 

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

 

A félév során René Descartes Elmélkedések az első filozófiáról című művét olvassuk. A szö­veg­elemző kurzus bevezetést kíván nyújtani a korszak alapművének gondolatvilágába, ter­mi­no­ló­gi­ájába. Miután megvizsgáljuk a mindenre kiterjedő descartes-i kétely szerepét, az első bizonyos­ság felbukkanását, a descartes-i istenérveket, valamint a test és az elme között fennálló ún. „reális dis­tink­ci­ó”-t és az anyagi világ létezését alátámasztó érveket, a Descartes-tal szemben megfogal­ma­zott kora újkori kri­tikák főbb szempontjait igyekszünk mérlegelni az Elmélkedések témái köré cso­portosítva.

 

Oktató: Schmal Dániel (schmal.daniel@chello.hu)

 

Időpont: Hétfő 12.30–14.00

 

Hely: Anselmianum 010

 

Munkamódszer: A szeminárium a szöveg önálló, otthoni feldolgozása után a felmerült problé­mák együttes tisztázására épül.

 

Követelmények: Aktív órai részvétel, valamint a feldolgozott szövegek igen alapos tartalmi is­me­re­te, melyről a hall­ga­tók a szemináriumi órák elején írott rövid (10 perces) dolgozatok for­má­já­ban adhatnak szá­mot.

 

Kötelező Olvasmányok

 

  • Descartes. René (1994) Elmélkedések az első filozófiáról ford. Boros Gábor, Budapest: Atlantisz. 7–108.

 

Ajánlott irodalom

 

  • Beyssade, Jean-Marie (1979) La philosophie première de Descartes, Paris: Flammarion.
  • Boros Gábor (1998) René Descartes, Budapest: Áron Kiadó.
  • Boros Gábor, Schmal Dániel szerk (2000) Kortársunk Descartes, Budapest: Áron Kiadó.
  • Kambouchner, Denis (2005) Les Méditations métaphysiques de Descartes, Paris: Presses Universitaires de France.
  • Kenny, Anthony (1968) Descartes: A Study of his Philosophy; New York: Random House.

 

 

 

  • Wilson, Margaret D. (1978) Descartes, London: Routledge and Kegan Paul.
  • Wilson, Catherine (2003) Descartes’s Meditations: an introduction, Cambridge: Cambridge UP.