A filozófia problémái 3.

Emlékezet és önazonosság a kora újkorban

gyakorlat, BMNSF07300M

2018. tavasz 

KURZUSLEÍRÁS

A szemináriumon az emlékezettel kapcsolatos kortárs filozófiai problémák történeti előzményeivel foglalkozunk. Célunk azoknak az alább felsorolt klasszikus szövegeknek a tanulmányozá­sa, amelyek az emlékezet és önazonosság problémakörét kap­csol­ják össze individuális, valamint kollektív szinten. Ennek érdekében először néhány mód­szer­tani szem­pontból fontos írás (Halbwacks, Assmann, Nora, Ricoeur) közös feldolgozására, majd egy-egy eset­tanulmány alaposabb kidolgozására teszünk kísérle­tet a korai modernitás irodalmából válogatva.

Oktató: Schmal Dániel (schmal.daniel@btk.ppke.hu)

Időpont: Kedd 12.30–14.00

Hely: Tárogató 103

Követelmények: A szemináriumokon való aktív részvétel mellett (1) egy előre egyeztetett té­ma alapos szóbeli bemutatása az órákon, valamint (2) egy rövid írásbeli beszámoló ZH for­májában.

Olvasmányok

 • Descartes, René (é.n.) az emlékezetről – antológia. Ford. Schmal Dániel. (kézirat)
 • John Locke, Értekezés az emberi értelemről. Ford. Vassányi Miklós – Csordás Dávid. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. II. kv. 27.
 • David Hume, Értekezés az emberi természetről. Ford. Bence György. Budapest, Gondolat Kiadó, 1976. I. kv. 6.
 • Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája. Ford Kiss János. Budapest, Atlantisz 2004. A transzcendentális analitika második fejezete B116–169.

Ajánlott irodalom

 • Assmann, Aleida (2013) Rossz közérzet az emlékezetkultúrában. Beavatkozás. Ford. Huszár Ágnes. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó.
 • Assmann, Jan (2004) A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrában. Ford. Hidas Zoltán. Budapest, Atlantisz.
 • Assmann, Jan (2012) A Varázsfuvola – opera és misztérium. Ford. Tatár Sándor. Budapest, Atlantisz. Küln. II. és IV. fejezet.
 • Assmann, Jan (2013) Religio duplex: Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás. Ford. V. Horváth Károly. Budapest, Atlantisz. II–IV. fejezet.
 • Barresi, John – Tim J. Juckes (1997) Personology and the Narrative Interpretation of Lives. Journal of Personality. 65/3 (September) 693–719.
 • Brockmeier, JensDonal Carbaugh szerk. (2001) Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
 • Greenwald, A. G. (1980) The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history. American Psychologist. 35. 603–618.
 • Halbwachs, Maurice (1971) Az emlékezet társadalmi keretei. In: Ferge Zsuzsa (szerk.): A francia szociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
 • Halbwachs, Maurice (2000) Kollektív emlékezet. In: Felkai Gábor – Némedi Dénes – Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Olvasókönyv a szociológia történetéhez. Budapest: Új Mandátum.
 • Josselson, Ruthellen  Lieblich szerk. (2006) Identity and Story: Creating Self in Narrative. Washington, American Psychological Association.
 • Martin, Raymond – John Barresi (2000) Naturalization of the Soul: Self and Personal Identity in the Eighteenth Century. London – New York, Routledge.
 • Mitscherlich, Alexander – Margarete Mitscherlich (2014) A gyászolásra képtelenül. A közösségi viselkedés alapjai. Ford. Huszár Ágnes. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó.
 • Nora, Pierre (2010) Emlékezet és történelem között. Ford. Haas Lídia és mások. Budapest, Napvilág Kiadó.
 • Ricoeur, Paul (2000) La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil.
 • Ricoeur, Paul (2002). A történelem írása és a múlt megjelenítése. Műhely. 1. 54–62.

Rubin, David C. szerk. (1995) Remembering our Past: Studies in Autobiographical Memory. Cambridge, Cambridge University Press.