Elmefilozófia

Bevezetés a kortárs elmefilozófiába

Előadás, BBNSF04100

2018. tavasz

KURZUSLEÍRÁS

 

Az elmefilozófia problémája John R. Searle szavaival élve a következő: „Hogyan illesz­ke­dünk a képbe?” Ha a kép Seatle elgondolása szerint nem egyéb, mint a természet fizikai, kémiai és biológiai leírása, a „zavaró tényező” pedig maga az elme, amely alapvető ismérve­ivel (tudatosság, inten­cionalitás, szubjektív vagy perspektivikus jelleg) nehezen illeszthető a természet objektív (egyes szám harmadik személyű leírással rögzíthető) folyamatai közé. Az előadások során áttekintjük (a) e problémakör eredetét, (b) az elme mibenlétével kapcsolatos kortárs elméleteket, (c) a test–elme probléma lehetséges meg­ol­dásait, valamint (d) azokat a kísérleteket, amelyek segítségével a kortárs elmefilozófia igyekszik választ adni az elme és a természet kapcsolatát firtató kérdésre.

 

Oktató: Schmal Dániel (schmal.daniel@btk.ppke.hu)

Időpont: Kedd 10.15–11.45

Hely: Tárogató 103

Követelmények: A félévet kollokvium zárja, melynek anyagát az előadásokon elhangzottak és a megadott kötelező olvasmányok képezik.

Kötelező olvasmányok

·         Tőzsér János (2008) Általános bevezetés: a test–lélek probléma. In Ambrus Gergely – Demeter Tamás – Forrai Gábor – Tőzsér János szerk. Elmefilozófia. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 9–85.

·         Altrichter Ferenc: A tudat két aspektusa: intencionalitás és qualia. In http://www.phil-inst.hu/highlights/agytudat/alt.htm

·         Nagel, Thomas (2004) Milyen lehet denevérnek lenni? (ford. Sutyák Tibor) in Vulgo. 5/2. 3–12.

·         Searle, John R. (2000) Elme, nyelv és társadalom. Ford. Kertész Balázs. Budapest, Vince Kiadó. 2–4. fejezet.

Elsődlegesen ajánlott irodalom

·         Block, Nad et alii szerk. (1997) The Nature of ConsciousnessPhilosophical Debates. Cambridge MA–London, The MIT Press.

·         Heil, John szerk. Philosophy of Mind: A Guide and Anthology. Oxford, Oxford University Press.

·         Ambrus Gergely (2007) A tudat metafizikája. Budapest, Gondolat Kiadó.

·         Blackmore, Susan (2005) A Very Short Introduction to Consciousness. Oxford, Oxford UP.

·         Block, Ned (2007) Consciousness, Function, and Representation. Collected Papers, vol. 1. Cambridge MA–London, The MIT Press.

·         Crane, Tim (2001) Elements of Mind. Oxford, Oxford UP.

·         Chalmers, David (2005) A tudatos tapasztalás rejtélye. Ford. Telegdi-Csetri Áron. In Kellék. 2005/27–28. 7–18.