Vallásfilozófia

BMNSF08900M

Mezei Balázs Mihály

Tantárgy neve: Vallásfilozófia

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: Folyamatos számonkérés (30% kredit)

A tanóra típusa: ea és óraszáma: heti 2 az adott félévben,

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Kép- és hanganyag, diagramok, statisztikák, ill. demonstrációs eszközök felhasználása

A számonkérés módja Kollokvium

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: Egyéni és csoportos konzultáció, szakanyagok vizsgálata, gyűjteménylátogatások

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2

Előtanulmányi feltételek: --

Tantárgyleírás

A kurzus áttekinti a vallásfilozófia problematikáját és belső összefüggéseit mind módszertani, mind tematikus szempontból. Kiemelt figyelmet szentelünk az istenérvekkel kapcsolatos logikai és metafizikai problémáknak, a vallási nyelv filozófiai analízisének, valamint a történeti és a filozófiai vallásfenomenológia problematikájának. A problématörténeti összefüggések rekonstrukciója során a legjelentősebb alkotókkal és gondolataikkal foglalkozunk. Ezek az alkotók és gondolataik a történeti kurzus során is felmerülnek, de itt nem a történeti egymásutánról, hanem a problémák szerves fejlődéséről van szó, pl, arról, ahogyan a teizmus egy bizonyos válfaja felszínre hozza az ateizmus bizonyos felfogásait, vagy ahogyan ebben az összefüggésben az istenségre vonatkozó elgondolások megváltoznak, átalakulnak.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Avery Dulles: Models of Revelation, New York: Orbis, 1992. Magyarul: A kinyilatkoztatás modelljei, Vigília, Budapest, 2005.

Mezei B.: Religion and Revelation after Auschwitz. Bloomsbury, 2013.

Mezei B.: Radical Revelation. Bloomsbury, 2017.

Mezei B.: Vallás és hagyomány, Budapest: L’Harmattan, 2003, 13–185.

Schaeffler, R.: A vallásfilozófia kézikönyve, ford. Czakó I., Hankovszky T., Budapest: Osiris, 2003 (Osiris Tankönyvek).