BMNSF13000M         Politikai etika

Pázmáneum (Piliscsaba)

 

Mezei Balázs Mihály

 

Tantárgy neve: Politikai etika

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: Folyamatos órai számonkérés, aktivitás (30%kredit)

A tanóra típusa: sz és óraszáma: heti 2 az adott félévben,

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: Kép- és hanganyag, diagramok, statisztikák, ill. demonstrációs eszközök felhasználása

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy/Dolgozat

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: Egyéni és csoportos konzultáció, szakanyagok vizsgálata, gyűjteménylátogatások

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4

Előtanulmányi feltételek: --

Tantárgyleírás:

A politikai és a morális szféra kapcsolatának elemzése klasszikus szövegeken keresztül. Ha az ember lényegileg közösségi lény, mennyiben tartható egy olyan álláspont, miszerint az morál csupán a privát életre vonatkozik. Mennyiben legitimálható egy politikai gyakorlat a moralitástól függetlenül, vagy függhet-e a moralitás a operacionális értelemben sikeres politikai gyakorlattól.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Arisztotelész: Politika. Bp.: Gondolat, 1996.

Lánczi András: Political Realism and Wisdom. Palgrave-MacMillan, 2016.

Macchiavelli: A fejedelem. Bp.: Helikon, 2016.

Nagy Frigyes: Antimachiavelli. Bp.: Athaeneum, 1942.

Platón: Állam. Bp.: Atlantisz, 2014.

Rawls, John: A helyes elsődlegessége és a jó eszméi. In.: Az angolszász liberalizmus klasszikusai II. kötet. Ford.: Krokovay Zsolt. Budapest: Osiris Kiadó, 1997, 245–282.