BPE-DK-205

Metapolitika

Mezei Balázs Mihály

 

Tárgy neve: Metapolitika

Kredit: 5

Félévek száma: 2

Heti óraszám: 2

Óratípus:

szeminárium

Tanulmányi előfeltétel: nincs

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tárgy rövid leírása

A metapolitika a politika transzcendentális, ill. műveltségi alapjainak feltárására irányuló tudományág, amely a jelen koncepció szerint a képzés kulcsterülete. Ez a terület interdiszciplináris és alkalmas arra, hogy a különböző tudományágakat módszertanilag egységesítsa és tartalmilag összekapcsolja. A kifejezést Gottlieb Hufeland alkotta meg Versuch über den Grundsatz des Naturrechts („Kísérlet a természetjog megalapozására”, 1785) c. művében, ahol a metapolitika az államjog bevezető tudománya. J. de Maistre Considérations sur la France c. művének egyik előszavában a metapolitikát „a politika metafizikájaként” határozta meg. A kortárs törekvések megoszlanak egyfelől ideológiailag jellemezhető kísérletek, másfelől az analitikus politikai gondolkodásban megfogalmazott koncepciók között. A kurzus ez utóbbit veszi alapul, különösen Leo Zaibert Toward Meta-Politics c. írását, mivel az a témát nemcsak a kortárs vitákhoz köti (így elsősorban R. Noczik gondolkodásához), hanem egyben világossá teszi egy lehetséges metapolitikai elmélet fenomenológiai vonatkozásait (A. Reinach munkáin keresztül). Ekképpen a metapolitika, a metraetikához hasonlóan, módszertanilag specifikus, tematikusan a legátfogóbb politikai diszciplinaként léphet fel, miközben értelmezi M. Heidegger kiefejzéshasználatát is (GA 94, § 29-30).

 

Fontosabb irodalmak:

Buela, Alberto: Metapolítica y filosofía (2002).

Badiou, Alain: Metapolitics (2005).

Heidegger, Martin: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), GA 94 (2014).

Mezei Balázs: A kereszténység szerepe a magyar államiságban metapolitikai szempontból (megjelenés előtt)

Zaibert, Leo: Toward Meta-Politics. The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 7, no. 4 (winter 2004): 113–128.

Tárgyjegyző: Mezei Balázs

 

Oktató: Mezei Balázs