BBNSF03500          

Filozófiatörténet 6. 20. századi filozófia 2. Európai kontinentális filozófia

 

Mezei Balázs Mihály

Tantárgy neve: Huszadik századi kontinentális filozófia

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: Folyamatos számonkérés (30% kredit)

A tanóra típusa: ea és óraszáma: heti 2 az adott félévben

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: Vetített diagrammok, kép- és hanganyag

A számonkérés módja: kollokvium

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: Hozzászólás-értékelés, teszt

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6

Előtanulmányi feltételek: --

Tantárgyleírás:

A Huszadik századi európai kontinentális filozófia kiterjed a legjelentősebb hagyományok továbbgondolására tartalom és módszer összefüggéseiben. A kontinentális filozófia nemcsak fenomenológiai, hermeneutikai, és exisztencialista, hanem ide tartozik a strukturalizmus és az új vallásfilozófia sokfélesége is. A tantárgy ezt a sokféleséget módszer és tartalom alapján tekinti át, az egyes kurzusok szerint egyik vagy másik vonatkozását kiemelve és azon keresztül kitekintést nyújtva a kontinentális filozófiai gondolkodás jelentőségére és további lehetőségére. Fő tematikus pontok: osztrák filozófia, fenomenológia, hermeneutika, exisztencializmus, strukturalizmus, dekonstrukció, közép-európai filozófia, új vallásfilozófia.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Derrida, J. - Kant, I.: Minden dolgok vége. Bp.: Századvég-Gond, 1993.

Heidegger: Mi a metafizika? In: Költőien lakozik az ember, Bp.-Szeged: T-Twins/Pompei, 1994.

Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány, Bp.: Kossuth, 1992.

McGrath, Alister: Az ateizmus alkonya. Bp.: Szent István, 2006.

Merleau-Ponty: A filozófia dicsérete. Bp.: Európa, 2005.

Olay Csaba - Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században. Bp.: L'Harmattan Kiadó, 2011.

Sartre: Exisztencializmus. Bp.: Studio, 1947. Reprint Bp.: Hatágú Síp Alapítvány, 1991.

Vető Miklós: A teremtő Isten. Bp.: Kairosz, 2011.

Mezei Balázs: Mai vallásfilozófia, Bp.: Kairosz, 2010.