Logikai problémák

Kripke: Megnevezés és szükségszerűség

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF08200M

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: Csütörtök 14.15‒15.45

Hely: Tárogató 102

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az egyes órákon 10-12 oldalas szövegeket tekintünk át, ezek azonban rövidségük ellenére is alig-alig lesznek feldolgozhatók a másfél óra alatt. (Hogy mennyire, az a hallgatók felkészültségétől függ.) Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A felkészülést és az órai munkát egy feladatlap is segíti. A foglalkozásra a kijelölt szöveget és a feladatlapot mindenki hozza magával!

 

Alapszöveg

Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007.

Saul Kripke: Naming and Necessity. (Pdf) (htm)

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a mini-dolgozatok, a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e három közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

Mini-dolgozat Minden órára mini-dolgozatot kell írni. A feladat az adott órára kijelölt szövegre vonatkozó sorokkal folyamatosan bővülő tartalomjegyzék formájában rekonstruálni Kripke könyvét, tehát megállapítani, milyen fő fejezetekre oszlik, azoknak milyen alfejezetei (esetleg exkurzusai) vannak, milyen alfejezetei vannak az alfejezeteknek, és így tovább egészen az egy-két bekezdésnyi egységekig. Minden egységnek legyen címe, és derüljön ki, melyik oldal hányadik bekezdésénél kezdődik. A feladat nemcsak az adott órára feladott rész tartalomjegyzékének elkészítése és leadása, hanem óráról órára újragondolni és beadni az addig elolvasott rész teljes tartalomjegyzékét. Az újonnan olvasottak fényében kiderülhet ugyanis, hogy egy bizonyos bekezdés korábban nem a megfelelő szintű fejezetként vagy nem a megfelelő címmel került be a tartalomjegyzékbe. A félév végére egy két-három oldalas dokumentum fog kialakulni.

Leadási határidő:

elektronikusan: az órát megelőzően

és

kinyomtatva: az adott óra elején

A hiányzás vagy más ok miatt elmulasztható mini-dolgozatok száma 3. Ennél több mulasztás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). A leadott mini-dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy ne számítson elmulasztottnak (hanem legalább elégtelennek).

A házi dolgozat témája: Kripke elmélete a nevekről

A dolgozat a Kripke-könyv első nagy egységének összefoglalását nyújtsa! Ez nem azonos azzal, hogy pontról pontra végigköveti a könyv oldalait, mert erre az irányadó terjedelem miatt nincs mód, de nem is tartozik minden Kripke elméletéhez, amiről szót ejt. A dolgozat minőségét egyrészt az határozza meg, mennyire sikerül a releváns témákat kiválogatni a szövegből. Másrészt fontos, hogy a kiválogatott anyagok logikus rendbe kerüljenek. A dolgozat legyen kerek egész! Pontosan el kell határozni, honnan akar elindulni, és hova akar eljutni. A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 22. (vasárnap) 20 óra

és

kinyomtatva: 04. 26. (csütörtök) az órán

A házi dolgozat legfontosabb formai követelményei: A dolgozat minimális terjedelme 20 000 leütés. Times New Roman betűtípus, 12-es (lábjegyzetekben 10-es) betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. Az élőfejben és az élőlábban csak az oldalszám lehet. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! Az idézetekben az és csak az legyen kurzív, ami az eredetiben is kurzív! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló találhatót itt. A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett, a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó vagy a szakirodalmat nem idéző dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

Környezetvédelmi ajánlások. A dolgozatokat címlap nélkül, lehetőség szerint kétoldalas nyomtatásban kérem. A bibliográfia ne kezdődjön új oldalon. A dolgozatot ne kösse be, és ne tegye műanyag fóliába. Elég, ha a lapokat egy (gém)kapoccsal összefogja.

 

Irodalom

Lásd: Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007. 211–221.

Laki János: „Madár-e a denevér? – A természeti fajták természetessége”. In Neumer K. (szerk.) Nyelv, gondolkodás, relativizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 283–322.

Kállay Géza: Jelentés és önazonosság. Saul Kripke névelméletéről. In Kállay G.: És most: Beszélj! Budapest, Liget, 2013. 31–62.

Feladatlap

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 15.

9-19., 124–126.

02. 22.

Elmarad

03. 01.

19-30., 126–127.

03. 08.

30-42.

03. 15.

Szünet

03. 22.

42-51., 127–129.

03. 29.

Szünet

04. 05.

Szünet

04. 12.

52-64.

04. 19.

64-74., 129–130.

(04.22.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 26.

74-88. (89.) Dolgozatbeadás kinyomtatva

05. 03.

89–100.

05. 10.

100–113.

05. 17

113–123., értékelés