Klasszikus német filozófia

Kant és Fichte

előadás, BBNSF03000

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus feladata, hogy általános bevezetést nyújtson Kant és Fichte gondolkodásába. A hangsúly Kant esetében A tiszta ész kritikájára, Fichte esetében pedig a jénai korszakra esik.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: Szerda 10.15–11.45

Hely: Anselmianum 013

 

Követelmények

A kurzus kollokviummal zárul, amely két részből áll: írásbeli beugróból és szóbeli részből. A beugró a kötelező Kant- és Fichte-szemelvények szövegismeretét kéri számon. Ha a beugró sikertelen, a szóbeli rész nem kezdhető meg, és a vizsga elégtelen.

A beugró előre hozva, két részletben, ZH formájában is teljesíthető.

1. ZH (Kant): 03. 22.

2. ZH (Fichte): 05. 03.

 

Tételsor

1.Kant prekritikai korszaka

Cassirer 46-128., Tengelyi 14-59.

2.Kant filozófiájának általános jellemzése (transzcendentálfilozófia, idealizmus, a „kopernikuszi fordulat”)

Kant, Kelemen, monográfiák

3.Kant filozófiájának néhány alapkérdése (a fogalom és a szemlélet, a magában való dolog és a jelenség, Az idealizmus cáfolata, a „tudás korlátozása”)

Kant, Altrichter, Kelemen, Röd (1998) 62-71.

4.Hogyan lehetséges tiszta matematika és geometria (a tér és az idő mibenléte, metafizikai és transzcendentális taglalása)

Kant, Brandt, Röd (1998)

5.A tudománytan eszméje

Fichte: A tudománytan avagy…, Fichte: Előadások... Hankovszky 2014 (13-53., 139-144.)

6.Az alaptételek rendszere

Fichte: A teljes tudománytan…, Hankovszky 2014 (228-246.), Röd (1996), Weiss 2007

7.A dogmatizmus és az idealizmus szembeállítása

Fichte: Első bevezetés

8.A másik problémája

Fichte: A természetjog…, Hankovszky 2015, Williams

 

Segédanyagok

Kant: Az idealizmus cáfolata (javított fordítás)

Ideális-reális, transzcendentális-empirikus

Feladatlapok A tiszta ész kritikájához

Feladatlapok Fichte műveihez

 

Kötelező olvasmányok

I. Kant: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-103., 143-154., 244-247., 258-275., 703-712. vagy [Szeged], Ictus, 1994-1996. 29-103., 142-152., 236-239., 249-266., 677-685.

J. G. Fichte: Előadások a tudás emberének rendeltetéséről. Első előadás: Az ember rendeltetéséről általában. In Fichte: Az erkölcstan rendszere. Budapest, Gondolat, 1976. 14-22.

J. G. Fichte: A Tudománytan, avagy az úgynevezett filozófia fogalmáról. Meghívóirat gyanánt a szerzőnek az e tudományról tartandó előadásaihoz. In Felkai G.: Fichte. Budapest, Kossuth, 1988. 185-230. Javított fordítás

J. G. Fichte: A teljes tudománytan alapja. 1-3. § In Magyar Filozófiai Szemle 55 (2011)3. 9-30.

J. G. Fichte: Első bevezetés a tudománytanba. In Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 17-52.

J. G. Fichte: A természetjog alapja a tudománytan elvei szerint 1-4. § In Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 147-194.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001. 46-128.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen J.: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. Online (Görgessen lefelé!)

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 1988. 14-59.

Tőzsér J.: A jelenség valósága. In Világosság 45 (2004)10-12. 185‒191.

Hankovszky T.: Fichte korai tudománytanának alapgondolata. Transzcendentális filozófia és antropológia. Budapest, L’Harmattan ‒ Könyvpont, 2014. 13-53., 139-144., 223-246.

Hankovszky T.: „Az eredeti öntudat énje”. Fichte az emberi öntudat gyökeréről. In Garaczi Imre ‒ Kalmár Zoltán (szerk.): Pro Philosophia Évkönyv 2015. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2015. 23-39.

Röd, W.: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 101-133.

Weiss J.: Fichte: A tudománytan programja. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 850-863.

Williams, R. R.: A Másik szerepe Fichte gondolkodásában. In Passim 2007. 1. 101-119.

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Kant

Ullmann T.: Immanuel Kant. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 813-838.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

Horváth Z.: Kant idealizmusa. In Magyar Filozófiai Szemle 56 (2012)2. 49-76.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Röd, W.: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth,1988., 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

 

Fichte

J. G. Fichte: Aenesidemus-recenzió

J. G. Fichte: Második bevezetés a tudománytanba, olyan olvasók részére, akik már rendelkeznek filozófiai rendszerrel. In Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 53-127.

J. G. Fichte: Kísérlet a tudománytan új kifejtésére. In Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 129-145.

Hankovszky T.: Fichte korai tudománytanának alapgondolata. Transzcendentális filozófia és antropológia. Budapest, L’Harmattan ‒ Könyvpont, 2014.

Hrubi A.: Fichte korai tudománytanának alaptételei. In Passim 2007. 1. 57-67.

Felkai G.: Fichte. Budapest, Kossuth, 1988.

Weiss J.: Reakciók a kriticizmusra. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 838-850.

Weiss J.: Adalékok Fichte jénai programjához. In Fichte: Tudománytan nova methodo. Pécs, Jelenkor, 2002. 206-217.

Hermann I.: Teleológia és történetiség. Budapest, Gondolat, 1979.

Csikós E.: A tudós és erkölcsisége Fichténél. In Gond 1992. 3. 25–32.

 

Válogatott másodlagos irodalom