Művészetfilozófia előadás

Bevezetés a modern művészet filozófiájába

BBNSF04200

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A félév során a cél egy átfogó bevezetés nyújtása a modern művészet filozófiájába. Az előadásokban elsősorban az avantgárd festészet és zene kialakulásáról, illetve annak történeti előzményeiről lesz szó. A modern művészet egy bizonyos szempontból tekinthető annak a folyamatnak, ahogy a művészet, elszakadva kötöttségeitől és autonómmá válva, saját fogalmára kérdez rá, és ebben az értelemben maga is filozófiaivá válik. Ebből következően a modern művészet filozófiájának körüljárása a kurzusok során három különböző, mégis talán közös pontokat felmutató úton történik. Egyrészt szó esik a modern művészetre vonatkozó filozófiai megközelítésekről (Heidegger, Merleau-Ponty, Danto, Adorno, Deleuze). Másrészt beleolvasunk néhány, a modern művészetre vonatkozó művészettörténeti és művészetelméleti fejtegetésbe (Hofmann, Greenberg, Fried, Bernstein). Végül megnézzük a művészek és művészeti csoportok önértelmezését. Célunk, hogy e források alapján egy átfogó képet kapjunk az avantgárd művészet különböző irányzatainak létrejöttére, kérdésfelvetésére és önmeghatározásának formanyelvére vonatkozóan.

 

Oktató: Czétány György (czetany.gyorgy@gmail.com)

Időpont: Hétfő 12.30-14.00

Hely: Tárogató út, 122

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, valamint egy legalább 6 oldalas év végi dolgozat írása a megadott irodalom valamelyikéből, illetve az előadás témáinak egyikéből, előzetes egyeztetés alapján.

A dolgozat leadási határideje: 2018. május 14.

A dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás. A felhasznált művek pontos, oldalszámmal ellátott lábjegyzetes hivatkozása köztelező. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.theol.u-szeged.hu/to/sorvezeto.doc A dolgozat leadása nyomtatott vagy elektronikus formában is történhet.

 

Kötelező irodalom

 

Adorno, Theodor: A művészet és a művészetek. In: uő: A művészet és a művészetek. Helikon, Budapest, 1998, 7-22.

Danto, Arthur C.: A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia. Ford. Sajó Sándor. Enciklopédia, Budapest, 1996.

Hofmann, Werner: A modern művészet alapjai. Ford. Tandori Dezső. Corvina, Budapest, 1974.

 

Ajánlott irodalom

 

Adorno, Theodor: Fétisjelleg a zenében és a zenei hallás regressziója. Ford. Zoltai Dénes. In: uő: A művészet és a művészetek. Helikon, Budapest, 1998, 280-305.

Adorno, Theodor: A zenével kapcsolatos magatartás típusai. Ford. Tandori Dezső. In: uő: A művészet és a művészetek. Helikon, Budapest, 1998, 306-322.

Bernstein, Leonard: A megválaszolatlan kérdés. Hat előadás a Harvard egyetemen/Charles Eliot Norton előadások, 1973. Ford. Révész Dorrit. Zeneműkiadó, Budapest, 1979.

Danto, Arthur C.: A művészetvilág. Ford. Horányi Attila. In: Enigma, 1994/4, 41-52.

Danto, Arthur C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Ford. Babarczy Eszter. Atlantisz, Budapest, 1997.

Deleuze, Gilles: Francis Bacon. Az érzet logikája. Ford. Seregi Tamás. Atlantisz, Budapest, 2014.

De Micheli, Mario: Az avantgardizmus. Ford. Szabó György. Gondolat, Budapest, 1969.

Eco, Umberto: Nyitott mű. Ford. Dobolán Katalin. Európa, Budapest, 2006.

Fiedler, Konrad: A művészeti alkotások megítéléséről. Ford. Kukla Krisztián. In: uő: Művészeti írások. Kijárat, Budapest, 2005.

Fiedler, Konrad: Modern naturalizmus és művészeti igazság. Ford. Kukla Krisztián. In: uő: Művészeti írások. Kijárat, Budapest, 2005.

Fried, Michael: Művészet és tárgyiság. In: Enigma, 1995/2, 62-83.

Greenberg, Clement: Művészet és kultúra. Ford. Ady Mária et al. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest, 2013.

Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. Ford. Bacsó Béla. Európa, Budapest, 1988.

Imdahl, Max: Művészettörténeti megjegyzések az esztétikai tapasztalathoz. In: Bacsó Béla (szerk.): Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. Kijárat, Budapest, 2002.

Kandinszkij, Vaszilij: A szellemiség a művészetben. Ford. Szántó Gábor András, Corvina, Budapest, 1987.

Klee, Felix: Paul Klee élete és munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek alapján. Ford. Tandori Dezső. Corvina, Budapest, 1975.

Merleau-Ponty, Maurice: A szem és a szellem. Ford. Vajdovich Györgyi, Moldvay Tamás. In: Bacsó Béla (szerk.): Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. Kijárat, Budapest, 2002, 53-77.

Osztovics Szabolcs, Turcsányi Márta (szerk.): Az avantgárd. Válogatás a klasszikus avantgárd dokumentumaiból és irodalmi alkotásaiból. Európa, Budapest, 1998.

Worringer, Wilhelm: Absztrakció és beleérzés. Ford. Kocziszky Éva. Gondolat, Budapest, 1989.