Vallásfilozófia (szisztematikus megközelítés)

Fenomenológiai és analitikus vallásfilozófia

Szeminárium, BBNSF14800

2018. tavasz

 

Kurzusleírás

 

A 20. század első felében a történeti vallástudomány egyes képviselői a fenomenológia felé fordultak annak reményében, hogy általa az empirikus kutatás eredményeinek mély és átfogó megragadásához új módszertani belátásokhoz juthatnak. A filozófiai fenomenológiának az empirikus vallástudományra gyakorolt hatása szembetűnően megmutatkozik a kor kiemelkedő valláskutatói, Rudolf Otto és Mircea Eliade munkásságában, akik a vallási lényeget a numinózussal, ill. a szenttel azonosították. Emellett a fenomenológiai iskolán belül szintén jelentős vallásfilozófiai teljesítmények jelentek meg, elsődlegesen Max Schelernek és Edith Steinnek köszönhetően. A kurzus első felében a fenomenológia módszerén alapuló, szerteágazó vallásfilozófiai törekvésekkel ismerkedünk meg, majd a második felében az analitikus filozófia módszertanán alapuló vallásfilozófiát tanulmányozzuk az egyik legjelentősebb kortárs vallásfilozófus, Richard Swinburne műveinek a tükrében.

 

Oktató: Czakó István docens

Kreditszám: 2

Időpont: szerda, 14.15-15.45; csütörtök 16.00-17.30

Hely: Ans 011; Tár 121/B

 

Követelmények

 

A szemináriumi foglalkozások rendszeres látogatása, aktív órai munka, referátum és 10.000n terjedelmű szemináriumi dolgozat.

 

Kötelező irodalom

 

Eliade, Mircea, A szent és a profán. A vallási lényegről, Budapest: Európa 2009.

Otto, Rudolf, A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz, Budapest: Osiris 1997.

Swinburne, Richard, Van Isten?, Budapest: Kossuth 1998.

 

Ajánlott irodalom

 

Heiler, Friedrich, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart: Kohlhammer 1961.

James, George, Interpreting Religion: The Phenomenological Approaches of Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye, W. Brede Kristensen, and Gerardus van der Leeuw, Washington: Catholic University of America Press 1995.

Leeuw, Gerardus van der, A vallás fenomenológiája, Budapest: Osiris 2001.

Lanczkowski, Günter, Einführung in die Religionsphänomenologie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978.

Mezei Balázs, „Vallástudomány és vallásfilozófia,” in: Id., Mai vallásfilozófia, Budapest: 2010 13-45.

Mezei Balázs, „A fenomenológiai módszer és vallásfilozófiai alkalmazása”, in: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia vázlata, Budapest: Osiris 1997, 367-385.

Momen, Moojan, The Phenomenon of Religion. A Thematic Approach, Oxford: Oneworld 1999.

Schaeffler, Richard, A vallásfilozófia kézikönyve, Budapest: Osiris 2000, 77-101.

Scheler, Max, Vom Ewigen im Menschen, Leipzig: Der neue Geist 1921.

Smart, Ninian, The Phenomenon of Religion, New York: The Seabury Press 1973.

Stein, Edith, „Husserls Phänomenologie und die Philosophie des hl. Thomas”, in: Festschrift für Edmund Husserl zum 70. Geburtstag. Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Ergänzungsheft, 1929, 315-338.

Szalai Miklós, „Swinburne istenérvei”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 42/1-3., 1998, 251-298.

Swinburne, Richard, Isten volt Jézus?, Budapest: Helikon 2012.

Vető Miklós, A teremtő Isten. Vallásfilozófiai tanulmányok, Budapest: Kairosz 2011.

Waardenburg, Jacques, Reflections on the Study of Religion: Including an Essay on the Work of Gerardus van der Leeuw, The Hague: Mouton 1978.