Filozófia speciális kollégium

Kierkegaard és a német idealizmus

szeminárium, BBNSF12300

2018. tavasz

 

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Niels Thulstrup néhány évtizeddel ezelőtt megjelent, nagyhatású munkái után napjainkban ismét jelentős figyelmet kap Søren Kierkegaard gondolkodásának a német idealizmushoz, kiváltképpen Kant kriticizmusához, Schelling késői, pozitív filozófiájához és Hegel rendszerfilozófiájához való viszonya.

E témában kétségkívül mérföldkő Jon Stewart Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered (2003) című monográfiája, amely számot vet Thulstrup eredményeivel, ám elemzéseiben lényegesen meghaladja a korábbi kutatás álláspontját. Stewart meggyőzően érvel amellett, hogy a publikált művekben gyakorta megjelenő antihegeliánus polémia túlnyomórészt kortárs dán hegeliánusok ellen irányul, és nem közvetlenül Hegel rendszerére vonatkozik. Ez utóbbihoz való viszonya tekintetében Kierkegaard gondolkodói útja történetileg három, egymástól világosan elkülöníthető szakaszra oszlik: míg az első periódusban (1838-43) íródott művek, különösképpen a doktori disszertáció, jelentős mértékben Hegel hatása alatt koncipiálódtak, addig a második időszakra (1843-46), mely a Félelem és reszketéstől az Adlerről szóló, publikálatlan tanulmányig tart, főként az éles Hegel-kritika a jellemző, végül a harmadik periódus (1847-1855) polémiától mentes, Hegellel „megbékélt” időszakként írható le.

A kurzus első felében megkíséreljük átfogóan jellemezni Kierkegaard-nak a német idealizmus programjához s e program reprezentánsaihoz való viszonyát. Ennek során különös figyelmet szentelünk a 19. század második harmadában a hegeli majd a poszthegeliánus filozófiákkal kapcsolatosan kialakult dániai diszkusszióknak, mivel elsődlegesen ezek alkotják a dán gondolkodó Hegel-recepciójának konkrét, történeti kontextusát. Ezt követően, a kurzus második részében magyar fordításban is olvasható, primér textusok elemzésén keresztül vizsgáljuk Kant, Schelling és Hegel filozófiájának Kierkegaard gondolkodására gyakorolt hatását.

 

 

Oktató: Czakó István docens (czako@btk.ppke.hu)

 

 

Időpont: csütörtök, 14.15-15.45

 

 

Hely: Tár 121/B

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozások rendszeres látogatása, aktív órai munka, recapitulatio és referátum tartása, rövid (max. 5 normáloldalas) dolgozat készítése előre egyeztetett témában.

 

 

Kötelező irodalom (részletek):

 

Berlini töredék, ford. Gyenge Zoltán, Budapest: Osiris 2001.

Félelem és reszketés, ford. Rácz Péter, Budapest: Európa 1986. (= SKM 5. köt.)

Filozófiai morzsák, ford. Hidas Zoltán, Budapest: Göncöl 1997. (= SKM 5. köt.)

A halálos betegség, ford. Rácz Péter, Budapest: Göncöl 1997.

Az irónia fogalmáról, in: Egy még élő ember írásaiból. Az irónia fogalmáról, ford. Miszoglád Gábor és Soós Anita, Pécs: Jelenkor 2004, p. 233-246. (Heller Ágnes – Bacsó Béla – Czakó István et al. [szerk.], Søren Kierkegaard Művei, 1. köt.)

Az ismétlés, ford. Gyenge Zoltán, Szeged: Ictus 1993. (= SKM 5. köt.)

Stádiumok az élet útján, ford. Soós Anita, Pécs: Jelenkor 2009. (SKM 3. köt.)

A szorongás fogalma, ford. Rácz Péter, Budapest: Göncöl 1993. (= SKM 5. köt.)

Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest: Osiris 1994.

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Czakó István, Hit és egzisztencia. Tanulmány Søren Kierkegaard hitfelfogásáról, Budapest: L’Harmattan 2001.

Garff, Joakim, SAK. Søren Aabye Kierkegaard. Életrajz, ford. Bogdán Ágnes és Soós Anita, Pécs: Jelenkor 2004.

Green, Ronald M., Kierkegaard and Kant: The Hidden Debt, New York: State University of New York Press 1992.

Gyenge Zoltán, Kierkegaard és a német idealizmus, Szeged: Ictus 1996.

Uő., Kierkegaard élete és filozófiája, Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor 2007.

Hannay, Alastair, Kierkegaard. A Biography, Cambridge: Cambridge 2003.

Henningfeld, Jochem – Stewart, Jon (szerk.), Kierkegaard und Schelling. Freiheit, Angst und Wirklichkeit, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2003. (KSMS 8. köt.)

Kirmmse, Bruce, Kierkegaard in Golden Age Denmark, Bloomington – Indianapolis: Indiana, 1990.

Knappe, Ulrich, Theory and Practice in Kant and Kierkegaard, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2004. (KSMS 9. köt.)

Koch, Carl Henrik, Den danske idealisme 1800-1880, Koppenhága: Gyldendal 2004. (Den danske filosofis historie)

Stewart, Jon, Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered, Cambridge: Cambridge University Press 2003. (Modern European Philosophy)

Uő. (szerk.), Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, 1-21. köt., Aldershot: Ashgate 2007-2017.

Uő., Søren Kierkegaard. Subjectivity, Irony, & the Crisis of Modernity, Oxford: Oxford University Press 2013.

Thulstrup, Niels, Kierkegaards Verhältnis zu Hegel und zum spekulativen Idealismus, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz: Kohlhammer 1972.

Uő., Kierkegaards Verhältnis zu Hegel: Forschungsgeschichte, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz: Kohlhammer 1969.