Filozófiatörténet V.: 19. századi filozófia

Tanatológiai koncepciók a 19. században

szeminárium

BBNSF03300

2018. tavasz

 

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A filozófia – egyik ismert, korai meghatározása szerint – a halállal való foglalkozás. A 19. században a halálról való filozófiai gondolkodást illetően is jelentős teljesítmények jöttek létre. Schopenhauer, Kierkegaard és Nietzsche, noha műveik e kérdést nem tárgyalják szisztematikusan, kétségkívül döntő módon járultak hozzá a halálproblematika elmélyült megértéséhez. A szemináriumi foglalkozásokon a vonatkozó szöveghelyek elemzésén keresztül rekonstruáljuk és értelmezzük a szerzők tanatológiai koncepcióját. Exkurzusként, a kierkegaard-i egzisztenciális tanatológiával összefüggésben, a halálfenomén heideggeri, ontológiai interpretációját is tárgyaljuk a Lét és idő 46-53. §. alapján.

 

Oktató: Czakó István docens (czako@btk.ppke.hu)

Időpont: csütörtök, 12.30-14.00

Hely: Tár 121/B

 

Követelmények:

 

A szemináriumi foglalkozások rendszeres látogatása, aktív órai munka, recapitulatio, referátum, eredményes zárthelyi dolgozatok és szemináriumi dolgozat.

 

Irodalom:

 

Kötelező irodalom:

 

Heidegger, Martin, Lét és idő, ford. Vajda Mihály et al., Budapest: Gondolat, 1989, 409-453.

Kierkegaard, Søren, „Egy sírnál”, ford. Csejtei Dezső, in: Csejtei Dezső, Filozófiai etűdök a végességre, Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001, 269-307. p.

Nietzsche, Friedrich, „Aforizmák a halálról (Válogatás)”, in: Csejtei Dezső, Filozófiai etűdök a végességre, Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001, 309-343. p.

Schopenhauer, Arthur, „A halálról”, in: ., Szerelem, élet, halál, Budapest: Göncöl, s. d., 21-71. p.

 

Ajánlott irodalom:

 

A halál filozófiai megszólításai. Søren Kierkegaard, Max Scheler, Georg Simmel, Miguel Unamuno írásai a halálról, ford. Csejtei Dezső és Juhász Anikó, Budapest: L’Harmattan, 2011.

Birkenstock, Eva, Heißt philosophieren sterben lernen? Antworten der Existenzphilosophie: Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Rosenzweig, Freiburg-München: Karl Alber, 1997.

Choron, Jacques, Der Tod im abendländischen Denken, Stuttgart: Ernst Klett, 1967.

Csejtei Dezső, Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet és egzisztenciálfilozófiákban, Budapest: Pallas-Attraktor, 2002.

Demske, James M., Sein, Mensch und Tod. Das Todesproblem bei Martin Heidegger, Freiburg-München: Karl Alber, 1963.

Edwards, Paul, Heidegger on Death: A Critical Evaluation, La Salle: Hegeler, 1979.

Scherer, Georg, Das Problem des Todes in der Philosophie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979.

Szombath Attila, „A halál metafizikája”, in Magyar Filozófiai Szemle, 38/5-6, 1994, 633-670.

http://minerva.elte.hu/mfsz/MFSZ_9456/SZOMBAT.pdf