Általános filozófiatörténet

A keresztény filozófia története

Előadás, BBNSF00100

2018. tavasz

 

Kurzusleírás

 

A kereszténységnek a görög filozófiával való találkozása nem csupán a kereszténység önreflexióját mozdította elő, hanem, miként vonatkozó enciklikájában II. János Pál pápa kiemeli, magában a filozófiai gondolkodásban is jelentős fejlődést eredményezett. (Fides et ratio, 76.) A tárgy e szellemi kölcsönhatás történetileg és kulturálisan változatos formákban kibontakozott eredményeiről nyújt áttekintést a patrisztikától napjainkig úgy, hogy a „keresztény filozófia” körébe sorolható törekvések alapvető egységét is körvonalazza. Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak az európai kultúrát alapjaiban meghatározó keresztény gondolkodás azon vonatkozásairól, melyek egyúttal a filozófiai problématörténetnek is szerves részét alkotják. A történeti ív rekonstrukciója során, kritikailag számot vetve a keresztény filozófia lehetőségét vitató álláspontokkal is, egyfelől azokra a fordulópontokra fókuszálunk, melyek a keresztény bölcselet legjelentősebb gondolati teljesítményeit eredményezték, másfelől e teljesítmények tartalmi vonatkozásaival is megismerkedünk (pl. a személy fogalma és méltósága, az egyenlőség, a szabadság, a rossz eredete, Isten és a világ viszonya, a teizmus igazolhatósága).

 

 

Oktató: Czakó István docens

Kreditszám: 2

Időpont: szerda, 16.00-17.30

Hely: Ste 1. előadó

 

Követelmények

 

Az előadások rendszeres látogatása, aktív órai munka, kollokvium.

 

Kötelező irodalom

 

Anzelm, Canterbury Szent, Proslogion, in: ., Monologion. Proslogion, ford. Dér Katalin, Budapest: MTA Filozófiai Intézet 1991, 135-171. p.

Augustinus, Aurelius, Vallomások, ford. Városi István, Budapest: Gondolat 1982, 344-381. p. (XI. könyv, I-XXXI. fejezet)

Kierkegaard, Søren, Építő keresztény beszédek, ford. Bohács Zoltán et al., Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont 1995, 24-65. p. (II-V. beszéd)

Leibniz, Gottfried Wilhelm, „Isten igaz ügyének védelme igazságosságának többi attribútumával s valamennyi cselekedetével történő kibékítése révén (De causa Dei)”, ford. Schmal Dániel, in: Kellék, 32, 2007, 159-179. p.

 

 

 

Ajánlott irodalom

 

Bolberitz Pál, A keresztény bölcselet alapjai, Budapest: Jel 2002.

Boros Gábor (szerk.), Filozófia, Budapest: Akadémiai 2011.

Gilson, Etienne, A középkori filozófia szelleme, ford. Turgonyi Zoltán, Budapest, Paulus Hungarus 2001.

Hit és ész: II. János Pál pápa enciklikája a hit és az ész viszonyáról, ford. Diós István, Budapest: Szent István Társulat 1998.

Mezei Balázs, Vallásbölcselet, I-II. kötet, Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor, 2004, I. köt., pp. 212-220. (18. §. „Philosophia christiana”)

Pannenberg, Wolfhart, Teológia és filozófia. A két tudomány viszonya és közös története, ford. Gáspár Csaba László, Budapest: L’Harmattan 2009.

Plantinga, Alvin, God and Other Minds. A Study of the Rational Justification of Belief in God, Ithaca: Cornell University Press 1990 [1967].

Schaeffler, Richard, Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978.

Schmidinger, Heinrich M., „Zur Geschichte des Begriffschristliche Philosophie,’”in Coreth, Emerich et al. (szerk.), Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, 1-3. kötet, Graz-Wien-Köln: Styria 1987, 1. köt., pp. 29-45.

Simpson, Peter, „A filozófia kereszténysége”, ford. Mezei Balázs, in Nagyvilág, 2002/3, pp. 442-452.

Stead, Christopher, Filozófia a keresztény ókorban, ford. Bugár M. István, Budapest: Osiris 2002.

Vanyó László, Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, Budapest: Jel 2002.