Keresztény filozófia 1.

Szt. Ágoston és a filozófia

elmélet, BBNSF01700 OE II. Pcs

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Szt. Ágoston személye és gondolkodása a mai napig meghatározó befolyással bír Európa szellemiségére. A XX. század első felében először a Vallomások keltették fel a figyelmet, majd a század második felétől további írásai is, amelyek azóta is elemzés tárgyát képezik. Az előadás célja az ágostoni dialogikus szemlélet megismerése, amely az értelem történésjellegétől nem vonatkoztat el. Így válik felismerhetővé az a ’verbum interiusvagyis a ’belső szó’, amelyben az ágostoni írásokat értenünk kell, hogy azok hatástörténetükben időbeli önértéshez vezessenek el.

 

Oktató: Bodor Mária Anna (PhD phil. PhD theol. Habil. Doc.)

Időpont: Kedd, 10.15–11.45

Hely: BTK Piliscsaba, Ans. 010.

 

Követelmények

Az előadások látogatása a TVSZ-nek megfelelően kötelező!

 

Kötelező olvasmányok

H.-G. Gadamer, A platóni dialektika, mint példakép, in , Igazság és módszer, Gondolat, Budapest, 1984, 254–264.

S. Lancel,  Szent Ágoston, Európa, Budapest, 2004.

Aurelius Augustinus, Vallomások, Ecclesia, Budapest, 1974.

Ivánka Endre, A közvetlen Istenmegismerés Szt. Ágostonnál, in , Heidegger filozófiája és az ókori metafizika, Paidion, Budapest, 2004, 139–150.

A. D. Fitzgerald (ed.), Augustine through the Ages, Cambridge, Eerdmans, 1999.