Általános filozófiatörténet

Filozófia, történelem és megértés a XX. században

gyakorlat, BBNSF10200 LM Pcs - A

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A történelem értelme mindig a jelenben rejlik, és ha a jelent a keresztény hit eszkatalógiai jelenként fogja fel, akkor a történelem értelme meg is valósult. Az olyan embert, aki így panaszkodik: “nem látok értelmet a történelemben, ezért életem, amely összefonódik a történelemmel értelmetlen”, így kell felszólítanunk: ne az egyetemes történelembe tekints, hanem saját, személyes történetedbe! A történelem értelme mindenkori jelenedben rejlik és szemlélőként soha nem láthatod meg csak felelős döntéseidben. (R. Bultmann)

 

Oktató: Bodor Mária Anna (PhD phil. PhD theol. Habil. Doc.)

Időpont: Csütörtök, 12.30–14.00

Hely: BTK Piliscsaba, Ans. 010.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók órai és otthoni aktivitására épülő oktatási forma.

 

Követelmények

A szeminárium értékelésének alapja: órai munka, zárthelyi dolgozatok, referátumok. A TVSZ-nek megfelelően elégtelen a gyakorlati jegy, ha a hallgató három alkalommal igazolatlanul hiányzik, és ha valamelyik részjegye elégtelen.

 

Kötelező olvasmányok

H.-G. Gadamer, Történeti előkészítés, in , Igazság és módszer, Gondolat, Budapest, 1984, 135–264.

R. Bultmann, A historicizmus és a történelem naturalizálása, in , Történelem és eszkatológia, Atlantisz, Budapest, 1994, 87–102.

R. Koselleck, Múlt és jövő viszonyáról az újabb történelemben, in , Elmúlt jövő, Atlantisz, Budapest, 2003, 17–118.

P. Ricoeur, A hármas mimézis, in , Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Budapest, 1999, 255–309.

M. Heidegger, Időbeliség és időnbelüliség mint a vulgáris időfogalom eredete, in , Lét és idő, Osiris, Budapest, 2001, 463–500.