Nyelvfilozófia

A korai Wittgenstein nyelvfilozófiája  

szövegolvasó szeminárium, BBNSF04300

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A szeminárium Ludwig Wittgenstein Tractatus logico­philosophicus című művének elemzésén keresztül tárgyalja a nyelvfilozófia néhány kiemelten fontos témáját, mint például a nevek és a leírások közti különbséget, a metafizika és a nyelv kapcsolatát, a filozófiai problémák és a nyelv viszonyát, a nyelv célját és használhatósági körét, valamint a tudományos állítások nyelvi jellegzetességeinek problémáját. Főként azok a tételek, illetve paragrafusok kerülnek szövegközeli értelmezésre, amelyek Wittgenstein nyelvfilozófiájával és annak legfontosabb filozófiai motivációival összefüggésben állnak. A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek Wittgenstein (nyelv)filozófiai gondolkodásába, valamint megismerkedjenek a nyelvfilozófia központi témáival.

 

Oktató: Bernáth László óraadó tanár (bernathlaszlo11@gmail.com)

Időpont: Hétfő 10.15 – 11.45, Első óra: február 12.

Hely:  Piliscsaba, Ans 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során Wittgenstein szövegeit próbáljuk majd interpretálni, a foglalkozásra mindenki hozza magával az előre kijelölt szakaszokat. Minden órán sor kerül egy kiselőadásra, amelyben az előadó megosztja saját előzetes értelmezését az olvasott szövegrészről és rámutat azokra a pontokra a szövegben, amelyek az interpretációt különösen nehéz feladattá teszik.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, kiselőadás, zárthelyi dolgozatok, legalább 2000 legföljebb 3000 szavas házi dolgozat írása (nem beleszámítva a lábjegyzeteket és a bibliográfiát. Ez kb. 6-9 oldalas dolgozatot jelent).

 

Értékelés: A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a ZH-k, a házi dolgozat és súlyozottan az órai munka határozzák meg. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe.

A ZH anyaga: ugyan az órák többségén ZH írásra kerül sor, ezeknek elsődleges célja azt fölmérni, hogy a hallgató elolvasta-e egyáltalán a szemináriumi foglakozásra feladott szövegrészt. Ennek megfelelően a ZH kérdések nem kérdeznek rá bonyolult összefüggésekre, inkább csak a szöveg könnyen értelmezhető tartalmi elemeire.

A házi dolgozat témája: A hallgató bármelyik, az órán felmerülő és Wittgenstein művéhez szorosan kapcsolódó témát választhatja, egyeztetve az oktatóval. Javasolt olyan témát választani, amelynek van nyelvfilozófiai relevanciája.

A dolgozat műfaja tanulmány. Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje (elektronikusan): május 6, 23:59.

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. Szavak száma: A bekezdések között ne legyen sorkihagyás! A hivatkozásokat és a bibliográfiát a Magyar Filozófiai Szemle standardjainak megfelelően kell a dolgozatban megjeleníteni: http://filozofiaiszemle.net/hu/szerzoinknek/.

 

Kötelező olvasmányok

 

Wittgenstein, Ludwig 1921/2003. Tractatus logico-philosophicus. Ford. Márkus György. Budapest, Atlantisz.

 

Ajánlott irodalom

 

 Bátori Zsolt 2000. Két elmélet a nyelvről: Wittgenstein Értekezés-kritikája a Filozófiai vizsgálódásokban.” Magyar filozófiai Szemle, 2000/3.

Farkas Katalin 2001. „A tárgyak megnevezése. Az ágostoni nyelvkép kritikája a Filozófiai vizsgálódásokban.” Világosság, 2001/2–3, 39–46.

Farkas Katalin – Kelemen János 2002. Nyelvfilozófia. Budapest, Áron Kiadó 2002.

Jakab Dénes Barna 2000. „A jelentés kvázi használatelmélete a Tractatusban.” Kellék, 2000/15–16, 129–139. 

Lehmann Miklós 2000. „Wittgenstein korai és kései képfelfogásáról.” Kellék, 2000/15–16, 63–81.

Mekis Péter 2001. „Megértés, igazság és jelentés Wittgenstein Tractatusában.”  Világosság, 2001/2–3, 66–73.

Mekis Péter 2001. „A Tractatus kijelentéselmélete: logikai rekonstrukció.” Magyar Filozófiai Szemle, 2001/3, 251–278.

Neumer Katalin 2001. „Kép és szó a késői Wittgenstein írásaiban.” Világosság, 2001/ 2–3, 121–129.

Nyíri Kristóf 2002. „Képek mint eszközök Wittgenstein filozófiájában.” Világosság, 2002/1, 5–21.

Schwyzer, Hubert 1999. „Wittgenstein és a nyelv autonómiája.” Ford. Demeter Tamás. Magyar Filozófiai Szemle, 1999/1–2–3, 83–100.

Szabó L. Imre 2003. „Wittgenstein a nyelv leíró és előíró funkciójáról.” Világosság, 2003/11−12, 157–162.

Tőzsér János 2000. „Játékok és nyelvjátékok.” Café Bábel, 2000/3, 61–71.

Tőzsér János 2001. „Wittgenstein és az univerzálé-probléma.” Világosság, 2001/2–3, 54–65.

Wittgenstein, Ludwig 2004. „Néhány megjegyzés a logikai formáról.” Ford. Polgárdi Ákos. Vulgo, V/2 , 64−69.